Home / Geen categorie / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UP VERKOOPSTYLING

1 Algemeen
1.1 Definities
a. UP Verkoopstyling: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met UP Verkoopstyling een overeenkomst sluit
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en UP Verkoopstyling
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en levering van diensten of goederen die de opdrachtgever sluit met UP Verkoopstyling. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. UP Verkoopstyling en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2 Uitvoering van de opdracht
2.1 UP Verkoopstyling draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
2.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn volledig vrijblijvend overeengekomen en zijn geldig tot één maand na dagtekening van de betreffende offerte/aanbieding.
2.3 Wijziging opdracht
2.3.1 De opdrachtgever c.q. opdrachtnemer kan na het verstrekken c.q. aanvaarden van de opdracht wijzigingen aanbrengen in de uitvoering van de opdracht, mits deze tijdig aan de wederpartij ter kennis worden gebracht. De extra – in verband met de wijziging – te maken uren en kosten zullen volledig aan opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen het overeengekomen dan wel gebruikelijk uurtarief van opdrachtnemer, ongeacht of er sprake is van een overeenkomst op projectbasis.
2.3.2 Mondeling doorgegeven wijzigingen worden pas doorgevoerd indien deze schriftelijk of per e-mail door opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.3.3 Indien wijzigingen worden aangebracht in de opdracht zal voor zover noodzakelijk een nieuwe contract- of levertijd worden overeengekomen.

3 Levertijd
3.1 De door UP Verkoopstyling opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2 De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van UP Verkoopstyling een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

4 Verkregen informatie en documenten
4.1 De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

5 Prijs
5.1 In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door UP Verkoopstyling ten alle tijden gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
5.2 Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief de wettelijke omzetbelasting (BTW). De getoonde pakketprijzen zijn inclusief BTW.
5.3 In algemeen kunnen prijzen (zoals genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) door UP Verkoopstyling te allen tijde gewijzigd worden.
5.4 Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
5.5 Meerwerk wordt afzonderlijk tegen het overeengekomen dan wel gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht. Onder meerwerk wordt begrepen alle werkzaamheden die buiten de overeengekomen opdracht vallen.

6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door UP Verkoopstyling op de factuur aan te geven wijze, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van UP Verkoopstyling op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van UP Verkoopstyling.
6.4 De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering van de overeengekomen goederen of diensten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de verdere afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

7 Annuleringen
7.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst altijd voortijdig opzeggen onder schriftelijke opgave van redenen aan de wederpartij.
7.2 Voor zover de redenen van opzegging niet zijn gelegen in wanprestatie van de opdrachtnemer, is de opdrachtgever gehouden aan alle door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten te vergoeden en als de opdrachtnemer dat wenst, de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door de opdrachtnemer in de calculatie opgenomen prijzen.

8 Aansprakelijkheid
8.1 UP Verkoopstyling kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. UP Verkoopstyling is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door UP Verkoopstyling geleverde dienst(en).
8.2 UP Verkoopstyling is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. UP Verkoopstyling biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
8.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan UP Verkoopstyling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan UP Verkoopstyling worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is UP Verkoopstyling niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan UP Verkoopstyling zijn verstrekt, heeft UP Verkoopstyling het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
8.4 UP Verkoopstyling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat UP Verkoopstyling is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor UP Verkoopstyling kenbaar behoorde te zijn.
8.5 UP Verkoopstyling is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.6 Indien UP Verkoopstyling desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
8.7 De opdrachtnemer is nooit verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (waaronder winst- of inkomensderving) en tot vergoeding van immateriële schade. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
8.8 De opdrachtnemer zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde (verkoop) styling-effect niet kan worden gegarandeerd.
8.11 Alle aanspraken jegens UP Verkoopstyling die niet binnen twee jaar na hun ontstaan bij UP Verkoopstyling zijn ingediend, vervallen door verjaring.

9 Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan; alle oorzaken waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft, ziekte, tijdelijk of blijvende arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
9.2 Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt UP Verkoopstyling ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
9.3 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van overmacht.
9.4 In geval van enige vorm van overmacht en andere hierboven beschreven voorvallen, zal de opdrachtnemer daarvan terstond mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren echter onder de verplichting van de opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten.

10 Klachtenregeling
10.1 Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan UP Verkoopstyling kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
10.2 Indien een klacht gegrond is, zal UP Verkoopstyling de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door UP Verkoopstyling worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. UP Verkoopstyling zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

11 Verzuim van de opdrachtgever
11.1 Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de extra kosten te vergoeden die voor de opdrachtnemer uit deze vertraging of onderbreking voortvloeien. Hieronder zijn ook begrepen de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die de opdrachtnemer met oog op de tijdig vervulling van de opdracht al is aangegaan (zoals het inschakelen van derden).
11.2 Indien de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen/diensten onmogelijk is door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde, is de opdrachtnemer bevoegd de opdracht te ontbinden. Ook is de opdrachtnemer bevoegd het volledige overeengekomen bedrag van de opdracht (waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen) in rekening te brengen, dan wel (in geval van een opdracht op urenbasis) het volledig geschatte aantal uren, één en ander onverminderd met het recht van de opdrachtnemer om verdere kosten, vergoeding van schade en interest te vorderen.
11.3 De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in verzuim te zijn:
• Ingeval hij de verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
• Bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming
• Bij liquidatie van de onderneming
11.4 De opdrachtnemer heeft in die gevallen, genoemd in voorgaande alinea, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12 Diversen
12.1 UP Verkoopstyling is ten alle tijden bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2 Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is UP Verkoopstyling gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
12.3 UP Verkoopstyling is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift UP Verkoopstyling tot mededeling verplicht.
12.4 UP Verkoopstyling heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn UP Verkoopstyling de opdracht heeft uitgevoerd.
12.5 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en UP Verkoopstyling is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
12.6 Verhuur meubels en woonaccessoires
12.6.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van UP Verkoopstyling voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt mogelijke beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
12.6.2 In geval van verhuur van meubels en woonaccessoires aan opdrachtgever blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde meubels en woonaccessoires. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inboedelverzekering op de locatie waar de gehuurde meubels en accessoires zich bevinden.
12.7 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en UP Verkoopstyling gebruikt kunnen worden.
12.8 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.
12.9 De ruimtes waarin de opdrachtnemer werkzaam is, dienen schoon en opgeruimd te zijn, zodat de opdracht naar behoren uitgevoerd kan worden.

Top
error: Content is protected !!